. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Smoke